Find your
energy

Short doc almanac for Gorilla Energy
DIRECTORs >>
Alla Koteneva (QUOK)
Arseny Polushkin (Truwer)
Misha Rayhelgauz (NEDRY)

DOps >>
Oleg Kolsky (QUOK, Truwer)
Georgy Tseselchuk & Evgeniy Dabizha (NEDRY)

line producer >> Aida Suleimanova

head of production >> Alla Koteneva

PRODUCERS >> Alexander Seliverstov, Pavel Feldman